SIA DansArt - WHOLESALER

of Swarovski Elements

Autortiesības

Visa mājas lapā izvietotā informācija ir kristali.lv (SIA DansArt) īpašums.

Nav atļauta kristali.lv (SIA DansArt) kataloga datu bāzes, rakstu struktūru, dizainu, izkārtojumu, attēlu, fotogrāfiju un citu kristali.lv veidotāju radīto produktu un satura informācijas izmantošana citās interneta vietnēs nedz arī komerciāliem nolūkiem bez kristali.lv (SIA DansArt) īpašnieku rakstiskas piekrišanas.

Nav atļauts nevienu no šīs vietnes daļām padarīt par citas tīmekļa vietnes sastāvdaļu, nedz izmantojot hipersaites formātu, nedz kā savādāk. Šo vietni un tās saturu nav atļauts izmantot jebkādu datu bāzu veidošanai vai papildināšanai, nedz arī uzglabāt šeit pieejamo informāciju (visu vai daļu) datu bāzēs, kurām varat piekļūt jūs vai citas trešās puses, nedz arī izplatīt jebkādu datu bāzi, kurā ir iekļauts viss vai daļa no šīs tīmekļa vietnes vai tās satura.

Jebkura darbība, kuras rezultātā kristali.lv (SIA DansArt) ciešs zaudējumus, ar kuru aizskartas mājas lapas veidotāju un uzturētāju tiesības, t.sk., mājas lapas struktūras (ieskaitot programmēšanas kodu), dizaina, vārda, datu un citu materiālu publiskošana, kopēšana, reproducēšana, izplatīšana un pārveidošana bez īpašnieka rakstiskas piekrišanas, ir autortiesību pārkāpums.

Pārkāpuma gadījumā kristali.lv (SIA DansArt) īpašnieki patur tiesības, nebrīdinot pārkāpēju, griezties LR atbildīgajās instancēs un piedzīt tai radītos tiešos un netiešos zaudējumus.

Mady by Graftik
SWAROVSKI ELEMENTS
©2010 SIA DansArt. Visas tiesības aizsargātas.
Visa vizuālā, tekstuālā un saturiskā informācija ir SIA DansArt īpašums, ko aizsargā autortiesību likums.
Materiālu pārpublicēšana bez SIA DansArt rakstiskas atļaujas ir aizliegta.